Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest 

  Szwarc & Gruba SC Piotr Szwarc Jarosław Gruba z siedzibą w Gdyni przy ul. Piaskowa 3A, tel: 58 667-01-27, adres e-mail: biuro@szwarcgruba.gda.pl 
   
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy na usługę z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby jak również przekazaniu przedmiotu naprawy osobie właściwej.
   
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne również do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze min.:
  - przekazywanie danych do Firmy Rachunkowej BIURO RACHUNKOWE IZABELA GLIWA z siedzibą w Luzinie ul. Świerkowa 6 w celu prawidłowego rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego w Wejherowie, organom prowadzącym sprawy podatkowe i czynności kontrolne z ramienia administracji państwowej.
   
 5. Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych* jest składana/rejestrowana w rejestrze przyjęć usług do realizacji - treść jednakowa i do zapoznania się klientów została zamieszczona poniżej w treści klauzuli.
   
 6. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.
   
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
   
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

*Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Szwarc & Gruba SC Piotr Szwarc Jarosław Gruba z siedzibą w Gdyni przy ul. Piaskowa 3A, tel: 58 667-01-27, adres e-mail: biuro@szwarcgruba.gda.pl  w celu realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych jest firma Szwarc & Gruba SC Piotr Szwarc Jarosław Gruba z siedzibą w Gdyni przy ul. Piaskowa 3A, tel: 58 667-01-27, adres e-mail: biuro@szwarcgruba.gda.pl. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do
moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO